Redakcia

Vydáva: Excel Media Group, s.r.o., Okružná 34,  071 01 Michalovce

Zodpovedný redaktor: Ing. Jaroslav Bovan
Redakcia: Peter Brendza, Bc. Ján Čúrny, Bc. Lucia Benetinová
Inzercia: Petra Briľáková – 0905377863

Ing. Jaroslav Bovan – 0905903366


Mobil :  0905 903 366
email: redakcia@podvihorlatskenoviny.sk

Adresa redakcie vydavateľa:
Michalovce

Športová 29, 071 01 Michalovce

Humenné

Štefánikova 18, 066 01 Humenné


IČO: 36 202 185
IČ DPH: SK2020040352

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.